Giới thiệu loạt sách Routledge Philosophy Guidebooks

(Ảnh: Internet)

Routledge Philosophy GuideBook giới thiệu đến người học triết các tác phẩm kinh điển của triết học phương Tây. Mỗi quyển Guidebook giới thiệu một triết gia lớn và một lĩnh vực quan trọng trong triết học của họ bằng cách tập trung vào một kinh điển quan trọng – đặt triết gia và tác phẩm ấy vào đúng bối cảnh lịch sử, bình giải tác phẩm và đánh giá sự đóng góp của triết gia ấy vào tư tưởng đương đại.

Loạt sách này phù hợp với sinh viên năm nhất và năm hai muốn học tác phẩm  triết học trong kinh điển triết học phương Tây. Để giúp các độc giả nhập môn, chúng tôi phân loại chúng theo các thời kỳ và trường phái triết học trọng yếu. Tuy nhiên, rất tiếc là hiện tại chưa có quyển nào trong số này được dịch sang tiếng Việt.

Triết học cổ đại

Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Poetics (Aristotle và thi pháp)

Routledge Philosophy Guidebook to Aristotle and the Politics (Aristotle và chính trị luận)

Routledge Philosophy GuideBook to Aristotle and the Metaphysics (Aristotle và siêu hình học)

Routledge Philosophy GuideBook to Plato and the Trial of Socrates (Plato và phiên tòa xử Socrates)

Triết học hiện đại sơ kì

Routledge Philosophy GuideBook to Locke on Government (Locke bàn về chính quyền)

Routledge Philosophy GuideBook to Spinoza on Politics (Spinoza bàn về chính trị)

Routledge Philosophy GuideBook to Spinoza and the Ethics (Spinoza và Đạo đức học)

Routledge Philosophy GuideBook to Leibniz and the Monadology (Leibniz và Đơn tử luận)

Routledge Philosophy GuideBook to Berkeley and the Principles of Human Knowledge (Berkeley và Những nguyên lý về tri thức con người)

Routledge Philosophy GuideBook to Hume on Religion (Hume bàn về tôn giáo)

Routledge Philosophy GuideBook to Hume on Knowledge (Hume bàn về tri thức)

Routledge Philosophy GuideBook to Hume on Morality (Hume bàn về luân lý)

Routledge Philosophy GuideBook to Rousseau and the Social Contract (Rousseau và Khế ước xã hội)

Chủ nghĩa duy tâm Đức

Routledge Philosophy GuideBook to Kant and the Critique of Pure Reason (Kant và Phê phán lý tính thuần túy)

Routledge Philosophy GuideBook to Kant on Morals (Kant bàn về luân lý)

Routledge Philosophy Guidebook to Kant on Religion within the Boundaries of Mere Reason (Kant và Tôn giáo bên trong phạm vi của lý tính thuần túy)

Routledge Philosophy GuideBook to Kant on Judgment (Kant bàn về phán đoán)

Routledge Philosophy Guidebook to Hegel on History (Hegel bàn về lịch sử)

Routledge Philosophy GuideBook to Hegel and the Philosophy of Right (Hegel và Triết học pháp quyền)

Routledge Philosophy GuideBook to Mill on Utilitarianism (Mill và Thuyết công lợi)

Triết học phân tích

Routledge Philosophy GuideBook to Anscombe’s Intention (Ý định của Anscombe)

Routledge Philosophy GuideBook to Wittgenstein and On Certainty (Wittgenstein và Về sự chắc chắn)

Routledge Philosophy GuideBook to Kripke and Naming and Necessity (Kripke và Gọi tên và tính tất yếu)

Routledge Philosophy GuideBook to Frege on Sense and Reference (Frege bàn về Ý nghĩa và sở chỉ)

Routledge Philosophy GuideBook to Wittgenstein and the Tractatus (Wittgenstein và Tractatus)

Routledge Philosophy GuideBook to Rorty and the Mirror of Nature (Rorty và tấm gương tự nhiên)

Triết học lục địa

Routledge Philosophy GuideBook to Merleau-Ponty and Phenomenology of Perception (Merleau-Ponty và Hiện tượng luận tri giác)

Routledge Philosophy Guidebook to the Later Heidegger (Heidegger hậu kì)

Routledge Philosophy GuideBook to Nietzsche on Art (Nietzsche bàn về nghệ thuật)

Routledge Philosophy Guidebook to Derrida on Deconstruction (Derrida bàn về giải cấu)

Routledge Philosophy GuideBook to Husserl and the Cartesian Meditations (Husserl và Những suy niệm kiểu Descartes)

Routledge Philosophy GuideBook to Heidegger and Being and Time (Heidegger và Tồn tại và thời gian)

Link: https://www.routledge.com/Routledge-Philosophy-GuideBooks/book-series/SE0129?pd=published,forthcoming&pg=1&pp=12&so=pub&view=grid

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo